TÔN GIÁO CÓ NHIỀU NHƯNG TỔ QUỐC CHỈ MỘT

Trong Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh “Xây dựng một nếp sống, một lối diễn tả đức...

Lạ: Cứ thuyền giặc lăm le ngoài bờ là một số kitô hữu lại...

CHIỀU 25/4 GIÁO DÂN LÀM LOẠN Ở XÃ KỲ NAM, KỲ ANH, HÀ TĨNH, ĐÃ CẢN TRỞ CHÍNH QUYỀN DÙNG TRO XỈ ĐẠT QUY...

Tôn giáo dưới góc nhìn triết học Mác – Lê nin

Nếu chủ nghĩa duy vật lịch sử được coi là một trong ba phát minh quan trọng nhất của chủ nghĩa Mác, thì những...

Hương Khê: giáo dân làm loạn

Hương Khê giáo dân làm loạn Đầu tiên mình xin lỗi những nhà báo chân chính ở Hà Tĩnh, chuyện rác thải ở Hương Khê...

Thư ngọ gửi cha Nguyễn Đức Nhân

Xuất hiện bức thư ngỏ của người cùng đức tin gửi về giáo xứ Yên Lĩnh – nơi linh mục Nguyễn Đức Nhân làm...